Folks, time for celebration!!!

 

(All photos: Reuters)

Thor Zakariassen